VISIE OP ONDERNEMEND LEIDERSCHAP

Bouwen aan een door waarden gedreven organisatie 

Een organisatie start meestal vanuit een passie die een of meer mensen delen. Haast automatisch en zonder hieraan veel aandacht te moeten besteden, worden het wat en het hoe van de organisatie ingevuld. Dit komt omdat het waarom helder en authentiek is en onverbonden deel uitmaakt van het gedachtengoed van de oprichters.  

Bij groeiende organisaties, waar niet alle werk meer kan worden gedaan door de oprichters, ontstaat het gevaar dat op een gegeven ogenblik het wat en het waarom van de organisatie niet meer gelijklopen. Inderdaad, nieuwe mensen die worden aangeworven hebben uiteraard ook hun eigen overtuigingen en agenda, die zelden gelijk is aan die van de oprichters.   

Het ogenblik dat die situatie in een organisatie optreedt, wordt door Simon Sinek de grootste uitdaging van een organisatie genoemd. Terecht! Bij groeiende organisaties is de verleiding groot om sterk of zelfs uitsluitend te focussen op het wat: groei, groei, groei, weet je wel. 

Gezonde organisaties die belang hechten aan het langetermijnperspectief, zorgen ervoor dat de waarom-vraag steeds vooraan blijft staan. De waarom-vraag kan verder worden ingevuld met de volgende essentiële vragen: 

  • Waarom bestaan we? Wat is ons hoger doel? 
  • Waarvoor staan we? Wat zijn onze kernwaarden? 
  • Waarin blinken we uit? Wat zijn onze kernkwaliteiten? 
  • Waarheen gaan we? Wat is ons gewaagde doel? 
Screen Shot 2018-06-18 at 12.15.15

Vrij snel voelt men in een organisatie of een dergelijke mindset aanwezig is. De waan van de dag zorgt er op elk moment voor dat de essentiële vragen worden doorgeschoven naar ... later ... of nooit. Pas op het ogenblik dat het soms te laat is, herinnert men zich dan plots opnieuw het belang ervan. 

Een door waarden gedreven organisatie zorgt ervoor dat het specifiek aandacht heeft voor het waarom, elke dag opnieuw. Het waarom dient het belangrijkste onderwerp te zijn, liefst in elk gesprek, in elke vergadering, zeker aan de top van de organisatie, liefst ook verder naar beneden.  

De verandering naar een door waarden gedreven organisatie vindt vooral (en misschien zelfs uitsluitend) plaats in het inwendige van de mens, in zijn mindset. Nochtans is het belangrijk om (de verschillende stappen van) dit proces te veruiterlijken. Zo wordt de verandering zichtbaar, kan erover gecommuniceerd worden. Het is net als op reis gaan. Wie wil er niet van elk belangrijk moment een foto, terwijl de ervaring iets louter emotioneel is. We hebben daarom een aantal tools, workshops, bevragingen, en andere vehikels ontwikkeld die toelaten de reis van verandering te plannen, te registereren en vast te leggen.  

Onze ervaring heeft geleerd dat bovenstaande theoretische aanpak in een zes-stappen-plan kan worden geconcretiseerd. 

Meer over het zes-stappen-plan >>

Wij bespreken graag met u, stap per stap, de concrete realisering in uw organisatie. Veelal gebeurt dit aan de hand van workshops, opleidingen of trainingen, waaraan tussen de twaalf en achttien personen aan kunnen deelnemen, afhankelijk van het onderwerp. Belangrijk is ook dat we steeds een vooraf bepaald gemeenschappelijk (hoger) doel voor ogen houden zodat de verandering onmiddellijk daarop kan worden toegepast. Er is immers niets dat meer motiverend werkt dan succes! 

Van groot belang voor succes is de ondersteuning van de ceo, de raad van bestuur en zelfs de aandeelhouders. 

Wij hechten daarom groot belang aan het tussentijds evalueren, waarbij op elk ogenblik de verdere reis kan worden aangepast aan de noden van dat moment. 

Daarnaast is het van belang dat de medewerkers een hoge mate van discipline aan de dag leggen om met nieuwe inzichten onmiddellijk en concreet in hun organisatie aan de slag te gaan. Het is net als een nieuwe taal leren: op school leren we de woordenschat en grammatica, doch het is pas door onmiddellijke en herhaalde oefening dat we de nieuwe taal vlot gaan gebruiken.