1

Verbinding

VERBINDENDE COMMUNICATIE

Veel van het succes van een veranderingsproces is afhankelijk van de wijze waarop gecommuniceerd wordt. Het is belangrijk mensen inzichten aan te leren over een gezonde en verbindende communicatie. Verbindende Communicatie vertrekt van objectieve waarnemingen en de emoties (gevoelens) die bij een persoon leven, om van daaruit onze behoeftes te detecteren en verbinding te maken via verzoeken aan de andere. 

Meer over Verbindende Communicatie >>

2

Visie

DOOR WAARDEN GEDREVEN ORGANISATIE

Wanneer mensen  met elkaar in relatie gaan, dan bestaat de allereerste voorwaarde voor een succesvolle relatie erin dat er vertrouwen is. We merken daarbij onmiddellijk op dat "vertrouwen" (in het Engels "trust")  in onze huidige maatschappij veelal verkeerd wordt geïnterpreteerd of begrepen als "betrouwbaarheid" (in het Engels "reliability").  Maar het is zeker niet hetzelfde. Echte samenwerking op basis van vertrouwen kan slechts indien je partner (in de privésituatie) of je medewerkers (in een professionele context) thuis of op het werk een waardenkader vinden dat grotendeels in overeenstemming is met hun eigen waarden.

Meer over Door Waarden Gedreven Organisatie >>

3

Blog3b

WAARDEN VERTALEN NAAR CONCREET GEDRAG

Waarden behoren tot het inwendige gedachtengoed van de mens.  Om met waarden in de dagdagelijkse praktijkte kunnen werken, is het dus noodzakelijkom ze te vertalen in concrete gedragingen. En dat valt niet mee. Ambities, visies, wensen, plannen, ideeën.... zijn er genoeg in de meeste organisaties. De kunst is echter om ze te vertalen naar concrete acties. Gedrag is daarbij meestal de ontbrekende schakel tussen plannen en succes. 

Meer over Waarden Vertalen Naar Concreet Gedrag >>

4

Blog2b

TRAINEN VAN CONCREET GEWENST GEDRAG

Het is utopie te denken dat alle medewerkers binnen een bedrijf het concreet geformuleerd gewenste gedrag onmiddellijk gaan toepassen. Het is daarom in de eerste plaats noodzakelijk om na te gaan of de medewerkers wel “willen” meegaan in het veranderingstraject. Eenmaal de wil echt aanwezig is, komt het erop aan om het te “doen”. En dan volgt de vraag “Hoe omgaan met het groen, oranje en rood gedrag van medewerkers?”, een moment van de waarheid.

Meer over Trainen Van Concreet Gewenst Gedrag >>

5

Video

METEN EN FEEDBACK GEVEN VAN CONCREET GEWENST GEDRAG

Na een jaar is het aangewezen om een eerste toetsing te doen in hoever de medewerkers  een daadwerkelijke verandering hebben vastgesteld in het gedrag van hun leiders. Dit gebeurt anoniem.  Via de juiste vragen, wordt er verder ook geleerd om eventueel eigen feedback te organiseren en daarmee op de juiste manier om te gaan. 

Meer over Meten En Feedback Geven van Concreet Gewenst Gedrag >>

6

Blog1b

DRIJFVEREN ZIJN VOORSPELLERS VAN GEDRAG

Op dit ogenblik is in de organisatie reeds een duidelijke verandering merkbaar. Nochtans zullen er toch bepaalde mensen zijn die niet doen wat ze beloofd hebben en anderen toch geen problemen hebben met bepaalde veranderingen.  Maar we zijn allemaal mensen, en daarom wordt ons gedrag, bewust maar veeleer onbewust, eigenlijkbepaald door onze drijfveren. Via een persoonlijke bevraging leggen we het drijfveren-DNA bloot, zowel in  in flow  omstandigheden als bij stress.  Het blootleggen van drijfveren is een manier om respect tussen mensen of collega's te ontwikkelen omdat gedragingen hierdoor worden verklaard. Het laat ook toe om te voorspellen hoe iemand zich zal gedragen in een bepaalde situatie en zelfs bij een bepaalde functie of rol. 

Meer over Drijfveren Zijn Voorspellers Van Gedrag >>